Algemene voorwaarden en privacy beleid

Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden van jobbybid.com staat wat verwacht wordt als u een account heeft op jobbybid.com of gebruik maakt van de diensten op jobbybid.com.

Algemeen

Art. 1 – Definities

 1. Algemene Voorwaarden: de hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van www.jobbybid.com.
 2. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van www.jobbybid.com.

Art. 2 – Algemeen

 1. Door het gebruik van www.jobbybid.com gaat Gebruiker akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen genoemd in het privacy beleid.
 2. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Art. 3 – Doel en kosten

 1. www.jobbybid.com bestaat uit vacaturebank gericht op flexibele vacatures voor hoogopgeleide, een profiel gedeelte waarin Gebruiker zich kan presenteren en een informatief deel waarin actuele en relevante onderwerpen worden bediscussieerd.
 2. Aan het gebruik van www.jobbybid.com kunnen kosten verbonden zijn. Er wordt een commissie geheven wanneer een match tussen twee partijen tot stand komt. Gebruiker wordt vooraf op de hoogte gesteld van de kosten.

Art. 4 – Links naar derden sites

 1. Op www.jobbybid.com zijn links en verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Jobbybid.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

Art. 5 – Gebruik van www.jobbybid.com

 1. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen in strijd met deze Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet- en regelgeving.
 2. Het is Gebruiker niet toegestaan www.jobbybid.com of een onderdeel daarvan te gebruiken anders dan het doel waarvoor zij bestemd is.
 3. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen die jobbybid.com en/of overige gebruikers schade kunnen toebrengen. Hieronder wordt in ieder geval – doch niet uitsluitend – verstaan het hinderen van andere Gebruikers in het gebruik van www.jobbybid.com c.q. het hinderen van de werking van www.jobbybid.com.

Art. 6 – Privacy

 1. Gebruiker is zich ervan bewust dat www.jobbybid.com persoonlijke gegevens van andere Gebruikers bevat en zal de hem eventueel ter beschikking gestelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen.
 2. Gebruiker zal bij het gebruik hiervan de bepalingen in acht nemen van het privacy beleid.
 3. Jobbybid.com mag wijzigingen aanbrengen in de (toegang tot de) diensten die zij via de website aanbiedt. Dergelijke wijzigingen zullen tijdig kenbaar gemaakt worden aan Gebruikers.

Art. 7 – Uitsluiting

 1. Jobbybid.com gaat over tot onmiddellijke uitsluiting van de Gebruiker, indien er sprake is van een gedraging in strijd met deze Algemene Voorwaarden of wanneer op andere wijze misbruik wordt gemaakt van www.jobbybid.com of de via www.jobbybid.com aangeboden faciliteiten.
 2. Indien daarvoor aanleiding is, zal jobbybid.com ook de internetserviceprovider van Gebruiker op de hoogte stellen van de gedraging(en) van Gebruiker.

Art. 8 – Onderhoud/Storingen

 1. Jobbybid.com spant zich in om Gebruiker ononderbroken toegang tot www.jobbybid.com te verschaffen.
 2. Jobbybid.com kan (onderdelen van) haar website echter zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen.

Art. 9 – Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot www.jobbybic.com, waaronder doch niet uitsluitend auteursrechten op de door jobbybid.com geplaatste teksten, foto’s, afbeeldingen, software, ontwerp, merkrechten etc., berusten bij jobbybid.com, tenzij anders is aangegeven.
 2. Het is Gebruiker niet toegestaan (delen van) teksten en hyperlinks van www.jobbybid.com te bewerken, te kopiëren en/of op enige wijze aan derden ter beschikking te stellen, tenzij Gebruiker hiervoor schriftelijk toestemming van jobbybid.com heeft verkregen.

Art. 10 – Aansprakelijkheid

 1. Het gebruik van www.jobbybid.com door Gebruiker vindt plaats voor eigen rekening en risico. Jobbybid.com is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit de beschikbaarheid en/of het gebruik van www.jobbybid.com, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van jobbybid.com of zijn medewerkers.
 2. Jobbybid.com is niet verantwoordelijk voor virussen in een door Gebruiker verzonden of ontvangen e-mail.
 3. De informatie op www.jobbybid.com kan op een bepaald moment niet langer volledig of juist zijn. Jobbybid.com raadt Gebruiker aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren alvorens actie te ondernemen.

Art. 11 – Klachten

 1. Bij klachten over de dienstverlening van jobbybid.com kunt u een email zenden aan info@jobbybid.com. Binnen 14 dagen ontvangt u van ons een reactie.

Projecten en profielen

Art. 12 – Registratie als opdrachtgever

 1. Voordat u projecten op www.jobbybid.com kunt plaatsen, dient u zich te registreren als opdrachtgever. Na aanschaf van een projectenpakket bent u in staat opdrachten op de website te plaatsen. Opdrachten worden eerst getoetst door jobbybid.com of deze aan de algemene voorwaarde voldoen alvorens deze zichtbaar worden gemaakt op de website. Jobbybid.com zorgt ervoor dat de opdrachtgever binnen 24 uur duidelijk heeft of het project op de website geplaatst wordt of dat deze aangepast dient te worden.

Art. 13 – Gebruik

 1. Gebruiker zal de profiel- en vacaturebank van www.jobbybid.com en de daarin ter beschikking gestelde (persoons)gegevens slechts gebruiken voor het aanmaken van profielen respectievelijk projecten alsmede het verzenden van e-mails naar andere Gebruikers uitsluitend gericht op vervulling van actieve projecten.
 2. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen die JobByBid en/of overige Gebruikers schade kunnen toebrengen. Hieronder wordt in ieder geval – doch niet uitsluitend – verstaan:
  1. Het aanpassen, verwijderen of onbruikbaar maken van gegevens van andere Gebruikers.
  2. Het ongevraagd verzenden van e-mails naar andere Gebruikers die geen verband houden met het plaatsen van projecten van Gebruiker of het doen van biedingen op projecten.
  3. Het – eventueel met hulpmiddelen – selecteren en gebruiken van projecten en/of gegevens van andere Gebruikers voor andere doeleinden dan omschreven in het voorgaande lid.
  4. Het doen van reclame-uitingen.
  5. Het doen van politieke uitlatingen.
  6. Het doen van bedreigende, discriminatoire, aanstootgevende en/of kwetsende uitlatingen.
  7. Het handelen in strijd met enig wettelijk voorschrift.
 3. Door het plaatsen van een project of het aanmaken van een profiel wordt er door jobbybid.com niet automatisch actief voor u bemiddeld. Het project of het profiel kan worden gevonden door andere Gebruikers op www.jobbybid.com.

Art. 14 – Opdrachten

 1. Een opdracht, inclusief de genoemde eisen, maar ook de selectie door opdrachtgever van kandidaten voor de opdracht, mag niet in strijd zijn met het bepaalde in de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de opdracht, alsmede de daarover door opdrachtgever verstrekte informatie, juist, volledig en niet misleidend is. In ieder geval zal in de vacature de volgende informatie worden opgenomen:
  1. Opdrachtomschrijving
  2. Budget
  3. Vaardigheden
  4. Categorie
  5. Uitgebreide omschrijving
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat het project actueel is en blijft. Bij het vervullen van het project of het niet meer beschikbaar stellen ervan, zal opdrachtgever de vacature zo spoedig mogelijk van www.jobbybid.com verwijderen.
 4. Elk afzonderlijk project mag maar eenmaal worden geplaatst. Wel mag de opdrachtgever een groot project verdelen in kleinere opdrachten.
 5. De opdracht moet binnen maximaal 45 dagen uitgevoerd en beoordeeld zijn. Dat is namelijk de maximale termijn dat we het geld in bewaring nemen.

Art. 15 – Profielen

 1. Gebruiker draagt er zorg voor dat de in zijn profiel verstrekte informatie juist en niet misleidend is.
 2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn profiel alsmede voor het actueel houden ervan.
 3. Opdrachtnemer is zich er van bewust dat hij belasting moet betalen over zijn inkomsten en dat de opdrachtgever om een BTW-factuur kan vragen.

Art. 16 – Verwijderen en weigeren projecten

 1. Jobbybid.com verwijdert dan wel weigert een opdracht indien:
  • de (tekst van de) vacature in strijd is met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden;
  • naar het oordeel van jobbybid.com de vervulling van het project de positie van de opdrachtnemer kan schaden.
 2. Jobbybid.com verwijdert de vacature aan het einde van de aan het project gekoppelde looptijd.

Art. 17 – Verwijderen en weigeren profielen

 1. Jobbybid.com verwijdert dan wel weigert een profiel indien (de tekst van) het profiel in strijd is met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden;
 2. Blokkering voor bepaalde tijd kan volgen indien niet aan de algemene voorwaarden wordt voldaan. Gebruiker zal hierover door JobByBid worden geïnformeerd.

Art. 18 – Verantwoordelijkheid voor de inhoud van profielen en projecten

 1. Jobybid.com biedt met de profielen en de projecten aan Gebruiker de mogelijkheid om zelfstandig zonder tussenkomst van jobbybid.com projecten te plaatsen en profielen te bekijken. Voor de inhoud van de profielen en de projecten is de betreffende Gebruiker zelf aansprakelijk. Jobbybid.com toetst de aangemaakte profielen en geplaatste projecten marginaal en zal bij geconstateerde overtredingen van de voorwaarden in deze Algemene voorwaarden projecten en profielen zo mogelijk actie ondernemen. Jobbybid.com is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste projecten en profielen, noch voor het verdere verloop van de selectieprocedure, noch de werkzaamheden die de geselecteerde zal uitvoeren voor opdrachtgever.
 2. Jobbybid.com is niet aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de inhoud van de geplaatste projecten en profielen. Eveneens is jobbybid.com niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens betreffende de Gebruikers zelf.
 3. Het e-mailverkeer tussen Gebruikers onderling vindt plaats voor rekening en risico van de betreffende Gebruiker(s).
 4. Een Gebruiker een project of profiel opmerkt die in strijd is met de voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden, wordt verzocht dit per e-mail te melden via info@jobbybid.com.

Art. 19 – Geschillen

 1. In het geval van een geschil tijdens uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtnemer voor de opdrachtgever proberen beide partijen hier eerst onderling uit te komen.
 2. Een geschil kan, nadat deze is aangekaart door een van de Gebruikers, door jobbybid.com worden beoordeeld. Beide Gebruikers worden in dat geval verzocht zoveel mogelijk bewijs aan te leveren. Hierbij wordt gekeken welke diensten opdrachtgever al geleverd is en welke vergoeding hier redelijkerwijs voor gegeven zou moeten worden. Jobbybid.com zal op basis hiervan een advies geven aan beide partijen hoe het geschil op te lossen.
 3. Indien jobbybid.com niet tot een beoordeling kan komen of dat gebruikers het voorstel van jobbybid.com niet accepteren zullen Gebruikers zelf, eventueel met tussenkomst van rechter tot een overeenkomst moeten komen. Jobbybid.com zal eventueel bevroren tegoeden vasthouden tot een definitief besluit is genomen.